top of page

ONLINE LIVE 'N' INTERACTIVE PAINTING CLASSES 

for school children, college students 'n' adults

കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി പാലക്കാടിന്റെ ഭൂമികയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാ മേഖലകളിൽ ഇടംനേടിയ ആർട്ട് - എഫ്യൂഷൻസ് ഗ്ളോബൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലൈവ് ഏന്റ് ഇന്റെറേക്റ്റീവ് ഓൺലൈൻ ചിത്രകലാ പരിശീലനം  ആരംഭിച്ചിരുന്നു.  

ചിത്രരചന അഭ്യസിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും, ബാല്യ കൗമാര കാലത്തും പിന്നീടും ചിത്രകല അഭ്യസിയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ മുതിർന്നവർക്കും, വീട്ടിലിരുന്ന് പെയിന്റിങ് അഭ്യസിക്കുവാൻ ഇതൊരു അവസരമാണ്.

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുകയൊ, വൊട്ട്സ്ഏപ്പ് മെസിജ് അയയ്ക്കുകയൊ ചെയ്യാം...

 

ലില്ലി വാഴയിൽ

മേനേയ്ജിങ്ങ് ഡിറെക്റ്റർ www.arteffusionsglobal.org 

CREATIVE PAINTING april 2022.png

ചിത്രകല ആനന്ദം തരുന്ന, പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം നോക്കി പകർത്തി വരയക്കേണ്ട ഒരു കലയായി മാത്രം സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നവർ കരുതുന്നു. ആശയ വിനിമയത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യഭാഷയും കൂടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു.

വാക്കുകളിലൂടെയൊ വരികളിലൂടെയൊ വേണ്ടവിധം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിചാര വികാരങ്ങളെയും സങ്കീർണ്ണതകളെയും ചിത്രത്തിലെ രൂപങ്ങളും, പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളും സ്ഥല രാശികളും വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളും ആഴത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വാക്കാലുള്ളതല്ലാത്ത ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾക്ക് സഹജമായുണ്ട്. അവരത് നിഷ്കളങ്കമായി പലപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. അതവരുടെ

ചിത്രണ ശൈലിയിൽ സരളാത്മകമായി വന്നു ഭവിക്കാറുണ്ട്.

കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്ന ശക്തമായ മാധ്യമമാണ് ചിത്രകല.

ചിത്രകല ഒരു സാര്‍വ്വലൗകികമായ ഭാഷയാണെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ കലാസൃഷ്ടിയെ സുക്ഷ്മമായി വായിച്ചു നോക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും

രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കഴിയും.

എന്നാൽ പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർ കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളെ ശരിക്കും കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിരർത്ഥകമായി പുകഴ്ത്തുന്നതിന് വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നു.

ഇത്തരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് ഹാനികരമാകുകയും അവനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചവട്ടങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ അല്ലാതെ സ്വപ്നങ്ങളൊ, സങ്കടങ്ങളൊ വിധ്വേഷമൊ പ്രതിഷേധമൊ അറിവോടെയൊ അല്ലാതേയൊ തന്റെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ കൂടി ആശയവിനിമയം നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.

എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിയുടെ കലയെ സാവധാനത്തിലും ശാന്തമായും താൽപ്പര്യത്തോടെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാലക്രമേണ, മുതിർന്നവരുടെ ആധികാരികവും ആദരവുമുള്ള പിന്തുണയോടെ, വാക്കാലുള്ള ഒരിക്കലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ വരയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമായി കുട്ടികൾ കലയെ ഉപയോഗിക്കും. അതവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിനും വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും.

പെയിന്റിംഗ് എന്നത് ഡ്രോയിങ് പുസ്തകങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങളുടെ രൂപരേഖകൾക്ക് ഉളളിലുളള ഒഴിഞ്ഞ ഇടം നിറം കൊടുക്കുകയോ ഫൊട്ടോകൾ പകർത്തി വരയ്ക്കുകയൊ അല്ല. കാരണം ചിത്രകല നിയന്ത്രിതമല്ല. ഒരു സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടിയാകാൻ, അത് വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ സ്വതന്ത്രവും സരളാത്മകവും ആയി വികാരവിചാരങ്ങൾ ആവിഷ്കാരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സർഗ്ഗ വ്യാപാരമായി അത് ഭവിക്കുകയാണ്.

എൻ.ജി.ജ്വോൺസ്സൺ

8304844183

www.arteffusionsglobal.org/n-g-jhonzsonn-paintings

 

web page painting classes.png


this creative painting course is both for absolute beginners to art as well as high-end art professionals and is focused on the foundations of fine arts painting. which support the learner to attain the skill to depict forms 'n' figures from imagination other than mere copying pictures or photos. we give an opportunity to experience the real essence of creative painting the art other than becoming a printer oneself.  that is this course would make you an artist, who draw and paint right from your imagination.  
in the wake of the lockdown due to the outbreak of COVID 19, students are forced to be in room-scape. maybe glued to the television screen and with a smartphone either. art-effusions global Palakkad gives an opportunity to make them colourfully creative in the field of fine arts – painting. those who are having aptitude 'n' talent in the painting can explore their career with an authentic degree to pursue more or achieve a profession through.
art nurtures creativity, innovation and cultural diversity for all peoples across the globe and plays an important role in sharing knowledge and encouraging curiosity and dialogue. These are qualities that art has always had, and will always have if we continue to support environments where artists and artistic freedom are promoted and protected. In this way, furthering the development of art also furthers our means to achieve a free and peaceful
കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി പാലക്കാടിന്റെ ഭൂമികയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കലാ മേഖലകളിൽ ഇടംനേടിയ ആർട്ട് - എഫ്യൂഷൻസ് ഗ്ളോബൽ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ചിത്രകലാ പരിശീലനം 2020ഓഗസ്റ്റ് മാസം 23 ന് ആരംഭിച്ചു.
ചിത്രരചനയിൽ വാസനയുള്ള സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും,ബാല്യ കൗമാര കാലത്തും പിന്നീടും ചിത്രകല അഭ്യസിയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ മുതിർന്നവർക്കും, വീട്ടിലിരുന്ന് പെയിന്റിങ് അഭ്യസിക്കുവാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു.

Capture+_2020-08-01-10-02-51_2.png


painting is a language of communication

as we know a picture is often worth a thousand words and visual images communicate emotions and complexities that words cannot convey well. The ability to communicate non-verbally is particularly important for children. Art is a powerful tool that gives children the ability to express their thoughts and emotions long before they can fully express themselves with words.
Once you acknowledge that art is a language, the importance of respecting a child's artwork becomes obvious. Yet too often adults praise art before really looking at it, offering routine comments like "What a pretty picture!" Comments like these can actually be damaging to a child's self esteem, causing him to feel misunderstood. Pictures sometimes communicate sad or angry feelings that are not "pretty" at all. It's far better to view a child's art slowly and with quiet interest before making any comments. Over time, with authentic and respectful support from adults, children will use art as way to draw out real feelings those never expressed verbally. 
 painting is not a mere colouring picture in books and not copying from photos or colouring the space in contour lines. because art is not restrictive. to be a creative work, it has to represent individuality. 

distinguishing "fine art and applied art" – another way of saying "arts and crafts." both fine and applied arts can demonstrate individuality. If a child's painting or Treasure Box looks like everyone else's, then there’s no creativity or imagination involved. What's the quickest way to tell if it's art? If a child can’t recognize which project is his at the end of the day, it's not art! children love art because it's fun and provides them with authentic self-expression: the freedom of choice, thought and feeling. How important is an art in a child’s human development? What does a picture tell us about the child who created it? children’s art is many things to many people. to a parent, art is an expression of their children's imagination. to an educator, it's a teaching tool to impress the students. to a psychologist, art is a way to understand a child's mind easily. to grandparents, it's a way to feel connected to their childhood . to a librarian, it's a way to enhance bookish knowledge. but to a child, art is a way to have fun, make decisions, express ideas emotions 'n' aspirations and impress others with a universal language.
the great painter pablo picasso wrote "Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up''.

" Is children's art an act of genius? Are children more creative than adults? perhaps picasso was simply impressed by the spontaneity of children's art. child art, like most child behaviour, is direct and uncensored. A young child doesn't critique his work – he paints freely and with pleasure, enjoying the fine and gross motor experience of moving paint over the paper and watching lines, shapes and colours come to life. Art puts a child in the "driver's seat" and provides freedom: the freedom of choice, thought and feeling.

Picasso wrote "Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up." Is children's art an act of genius? Are children more creative than adults? Perhaps Picasso was simply impressed by the spontaneity of children's art. Child art, like most child behaviour, is direct and uncensored. A young child doesn't critique his work – he paints freely and with pleasure, enjoying the fine and gross motor experience of moving paint over the paper and watching lines, shapes and colours come to life. Art puts a child in the "driver's seat" and provides freedom: the freedom of choice, thought and feeling.
Parent Involvement
How can parents nurture children's creativity at home? Research shows that parent involvement in their child’s education is positively related to learning and achievement. Art can be a wonderful family activity. Parents who understand the value of art are more likely to keep art supplies at home, designate a household area for "messy art," and become involved in art themselves. Parents and teachers working together to nurture creativity – imagine the possibilities!

 

ചിത്രകലയിൽ അഭിരുചിയുളള ഹയർ സെക്കന്ററി പാസ്സായവർക്ക് ബിഎഫ്എ(bachelor of fine arts)ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ സുവർണ്ണാവസരം..
ചിത്രകാരൻ, കലാ ഗവേഷകൻ, കലാസംവിധായകൻ, കലാ ചരിത്രകാരൻ,
ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ഇലസ്റ്റ്രേറ്റർ, ശില്പി, പരസ്യകലാകാരൻ, ചിത്രകലാദ്ധ്യാപകൻ , ക്യൂറെറ്റർ, തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിൽ ജോലി സാധ്യതകൾ ഉളള ഡിഗ്രിയാണ്
 BFA(4 year course).

visit the page for more info @ 

https://www.arteffusionsglobal.org/bfa-entrance-training

creative painting new batch 2022.png
Capture+_2020-07-29-09-05-53_2.png

following slider gallery would take a tour on the modality of our painting classes ranging from kindergarten to adults .... here are those glimpses to understand the way of acquiring basic skills in fine arts painting as per the module visualized and created by painter N.G.JHONZSONN the chief instructor of the course 

lilly vazhayil

managing director

Why Art is Important for Early Childhood Development

The school curricula usually lay a lot of stress on mastering subjects like maths and science. But the significance of art for a child’s growth cannot be undermined. Some of the benefits of art for child development may include the following:

1. Language Development

Merely talking about art may be a great way for most children to learn about words for shapes, colours and actions. Toddlers indulging in art activities may get a wonderful opportunity to pick up new words and expand their vocabulary. For example, parents may crumble a piece of paper and offer it to the toddler referring to it as a ‘ball’. Elementary school children may begin using descriptive phrases to define their creations, feelings or discuss various styles of artwork.

2.Inculcates Decision Making

Art education can also strengthen critical thinking and problem-solving skills of children. While forming an art piece, the experience of gathering relevant knowledge, assessing alternatives, taking thoughtful decisions and making choices may sharpen the mental faculties of a child. The entire course of creating art may invite a kid to think, explore, experiment, and try out new ideas, thus helping him hone his analytical and decision-making abilities.

3. Builds Inventiveness

Encouraging children to express themselves without any inhibitions through art may assist them to nurture a sense of initiative and innovation. When kids use their imagination, they may learn an important life skill of inventing things, and seeking out new means to achieve their set goals rather than only following directions. People who take initiative are the ones who can take society forward.

4. Improves Motor Skills

Simple actions like scribbling using a crayon or holding a paintbrush may contribute towards the furthering of children’s motor skills. Making art involves different movements, like when drawing a circle, square or cutting with scissors which may support the growth of both, fine and gross motor skills, and develop dexterity in kids.

5. Encourages Visual Learning

Visual learning is a crucial part of a kid’s total learning process. Children tend to learn more and faster from graphic sources than merely via numbers and texts. Today, a toddler may know how to handle a tablet or a smartphone even before he has learnt to read properly. Sculpting with clay, drawing pictures, threading beads through a string can all help promote visual-spatial skills in children. Art education can teach kids to identify, interpret and implement visual information to progress in life.

6. Stimulates Cultural Awareness

Training kids to realise and recognise the choices available to an artist in portraying a specific subject may help them understand and develop the ability to view and interpret reality in its various forms. They may learn to be aware of and accept other people’s reality and varying opinions which is important for peaceful co-existence.

7. Enhances Academic Performance

There is a positive relationship between art and various other achievements. Experts believe that young kids who regularly take part in creative happenings are twice more likely to do well in academics as well. Activities like giving presentations on different subjects, showcasing projects for science or maths fair, writing a poem or an essay may boost kid’s academic performance considerably.

8. Encourages Visual Learning

Visual learning is a crucial part of a kid’s total learning process. Children tend to learn more and faster from graphic sources than merely via numbers and texts. Today, a toddler may know how to handle a tablet or a smartphone even before he has learnt to read properly. Sculpting with clay, drawing pictures, threading beads through a string can all help promote visual-spatial skills in children. Art education can teach kids to identify, interpret and implement visual information to progress in life.

9. Inculcates Decision Making

Art education can also strengthen critical thinking and problem-solving skills of children. While forming an art piece, the experience of gathering relevant knowledge, assessing alternatives, taking thoughtful decisions and making choices may sharpen the mental faculties of a child. The entire course of creating art may invite a kid to think, explore, experiment, and try out new ideas, thus helping him hone his analytical and decision-making abilities.

10.Self-Expression and Creativity

Children express themselves through art on a fundamental level. Sometimes their artwork is the manifestation of that expression, but more often, the physical process of creating is the expression. Picture the toddler who has a new baby sister busily pummeling his fists into Play-Doh; a six-year-old joyfully painting flowers with huge arm movements blending, reds and yellows; a ten year-old drawing a portrait of her grandmother who recently passed away. Creating art allows children to work through feelings and emotions, and referring to a finished piece of artwork helps a child talk about feelings in a new and meaningful way. Art also develops a child’s creativity. Rather than being told what to do, answers and directions come from the child. Art is an experience that requires freethinking, experimentation, and analysis — all part of creativity.

It is important, however, to separate the notion of “talent” from “creativity” — a child does not have to create a masterpiece to have a meaningful artistic experience. Art is a process, not a product. It’s tempting to want our children’s art to turn out “cookie-cutter perfect” to prove that they are successful and on track. It’s reassuring to know that we can relax! Where art is concerned, it is the process of creating — exploring, discovering, and experimenting — that has the greatest value. Through self-expression and creativity, children’s skills will develop naturally, and their ability to create will soar.

11.Problem-Solving Skills: 

When children explore art ideas, they are testing possibilities and working through challenges, much like a scientist who experiments and finds solutions. Should I use a shorter piece of yarn to balance my mobile? This tape isn’t holding — what should I try instead? How did I make brown — I thought I made orange? Art allows children to make their own assessments, while also teaching them that a problem may have more than one answer. Instead of following specific rules or directions, the child’s brain becomes engaged in the discovery of “how” and “why.” Even when experimenting or learning how to handle art materials effectively, children are solving challenges and coming up with new ways to handle unexpected outcomes

12.Social & Emotional Skills:

Art helps children come to terms with themselves and the control they have over their efforts. Through art, they also practice sharing and taking turns, as well as appreciating one another’s efforts. Art fosters positive mental health by allowing a child to show individual uniqueness as well as success and accomplishment, all part of a positive self-concept.

once you acknowledge that art is a language, the importance of respecting a child's artwork becomes obvious. Yet too often adults praise art before really looking at it, offering routine comments like "What a pretty picture!" Comments like these can actually be damaging to a child's self-esteem, causing him to feel misunderstood. Pictures sometimes communicate sad or angry feelings that are not "pretty" at all. It's far better to view a child's art slowly and with quiet interest before making any comments. Over time, with authentic and respectful support from adults, children will use art as a way to draw out real feelings those never expressed verbally.   painting is not a mere colouring picture in books and not copying from photos or colouring the space in contour lines. because art is not restrictive. to be a creative work, it has to represent individuality

distinguishing "fine art and applied art" – another way of saying "arts and crafts." both fine and applied arts can demonstrate individuality. If a child's painting or Treasure Box looks like everyone else's, then there’s no creativity or imagination involved. What's the quickest way to tell if it's art? If a child can’t recognize which project is his at the end of the day, it's not art! children love art because it's fun and provides them with authentic self-expression: the freedom of choice, thought and feeling. How important is an art in a child’s human development? What does a picture tell us about the child who created it? children’s art is many things to many people. to a parent, art is an expression of their children's imagination. to an educator, it's a teaching tool to impress the students. to a psychologist, art is a way to understand a child's mind easily. to grandparents, it's a way to feel connected to their childhood . to a librarian, it's a way to enhance bookish knowledge. but to a child, art is a way to have fun, make decisions, express ideas emotions 'n' aspirations and impress others with a universal language.

bottom of page